دریافت<آموزش رایانش ابری و شبیه ساز کلادسیم (مقدماتی)>

Datacenter,VmAllocationPolicy,,Host,Provisioner (PeBwRam),VmScheduler,,VM,CloudletScheduler,,Cloudlet ,UtilizationModel,ساخت یک پروژه جدید File New ProjectJava Application,,افزودن کدهای کلادسیم به پروژه (Sources),,افزودن فایل های JAR مورد نیاز به کتابخانه های پروژه (Libraries),,مراحل ساخت یک ابر در محیط کلادسیم,,,,مقدار دهی آموزش رایانش ابری و شبیه ساز کلادسیم (مقدماتی) هم اکنون فایل با موضوع آموزش رایانش ابری و شبیه ساز کلادسیم (مقدماتی). آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

معماری کلود سیم

Datacenter dc1 = createDatacenter(“DC_Name");

Host host1= new Host(hostId ram bw …);

dc1.HostList.add(host1);

DatacenterBroker user = createBroker();

Vm webServer = new Vm(vmid userId …);

user.submitVm(webServer);

Cloudlet webApp1 = new Cloudlet(id length …);

user.submitCloudlet(webApp1);

CloudSim.startSimulation();

دریافت مجموعه کدها: http://code.google.com/p/cloudsim/downloads/ نصب JAVA نسخه 1.7 یا جدیدتر نصب محیط

توسعه (NetBeans یا Eclipse)

ساخت یک تحقیق جدید: File > New Project>Java Application

افزودن کدهای کلادسیم به تحقیق (Sources)

افزودن فایل های JAR مورد نیاز به کتابخانه های تحقیق (Libraries)

مراحل ساخت یک ابر در محیطکلادسیم

مقدار دهی اولیه به کلادسیم uساخت مرکز داده

ساخت Broker

ساخت ماشین های مجازی

ساخت کاربردها

اجرای شبیه سازی

نمایش خروجی

شرح کد:

public static void main(String[] args)

{

CloudSim.init(num_user calendar trace_flag);

Datacenter datacenter0 = createDatacenter("Datacenter_0");

DatacenterBroker broker = createBroker();

int brokerId = broker.getId();

vmlist = new ArrayList<Vm>();

int vmid = 0; int mips = 1000; long size = 10000; int ram = 512; long bw = 1000; int pesNumber = 1; String vmm = "Xen";

Vm vm = new Vm(vmid brokerId mips pesNumber ram bw size vmm new CloudletSchedulerTimeShared());

vmlist.add(vm);

broker.submitVmList(vmlist);

cloudletList = new ArrayList<>();

int id = 0; long length = 400000; long fileSize = 300; long outputSize = 300;

UtilizationModel utilizationModel = new UtilizationModelFull();

Cloudlet cloudlet = new Cloudlet(id length pesNumber fileSize outputSize utilizationModel utilizationModel utilizationModel);

cloudlet.setUserId(brokerId);

cloudlet.setVmId(vmid);

cloudletList.add(cloudlet);

broker.submitCloudletList(cloudletList);

CloudSim.startSimulation();

CloudSim.stopSimulation();

List<Cloudlet> newList = broker.getCloudletReceivedList();

printCloudletList(newList); 25. datacenter0.printDebts();

Log.printLine("CloudSimExample1 finished!");

}